Autori: Bubanović Ivan, Kamenov Borislav, Najman Stevo

IMUNOBIOLOŠKE OSNOVE TRUDNOĆE

Link za download monografija

 

Predgovor

Razvoj imunologije u poslednjih sto godina je bio veoma brz, a u pojedinim momentima i revolucionaran. Od nauke koja se bavila vakcinacijama i zagonetnim kožnim oboljenjima, imunologija je danas izrasla u modernu nauku koja se bavi samim fundamentom krupnih medicinsko-bioloških problema kao što su transplantacija organa, imunoterapija malignih oboljenja, patogeneza i terapija autoimunskih i alergijskih oboljenja, sindrom stečene imunodeficijencije, mehanizmi gravidarne imunotolerancije, imunoterapija patoloških trudnoća, imunokontracepcija, imunoteratogeneza itd.

Imunologija je u poslednjih trideset godina napravila revolucionarne iskorake zahvaljujući primeni principa darvinizma na populacije limfnih ćelija i principa prepoznavanja “tuđeg” (obolelog) kao fenomena koji je neodvojivo povezan sa prepoznavanjem “vlastitog”. Zahvaljujući primeni ovih principa, imunolozi su uspeli da odgovore na mnoga pitanja vezana za probleme transplantacije organa i reprodukcije sisara. Tehnološke inovacije na polju molekularne biologije i genetike kao što su, mapiranje epitopa antigena, tehnika rekombinantne DNK, dizajniranje tzv. knock out i transgeničnih sojeva eksperimentalnih životinja, omogućile su bolje razumevanje genetske osnove imunskog odgovora, prepoznavanja, i imunske reakcije na antigene.

Ova monografija je nastala kao pokušaj da se mnoga otkrića na području reproduktivne imunologije prikažu na našem jeziku i time još više približe ljudima koji se ovom problematikom bave u praksi. S obzirom da je materija koju obrađuje reproduktivna imunologija prilično široka, prilikom pisanja ove monografije poseban akcenat je stavljen na možda, najinteresantniji i najuzbudljiviji deo reproduktivne imunologije, a to su odnos fenomena aloimunosti i gravidarne imunotolerancije, shvatajući ih kao suštinske i uzročno – posledično povezane.

Pišući o mehanizmima gravidarne imunoregulacije nismo imali ambicije da damo konačne odgovore vezane za prirodu faktora i mehanizama ovog oblika imunotolerancije. Naš pravi cilj je bio opisivanje osnova poznatih mehanizama i faktora koji učestvuju u inicijaciji, razvijanju i održavanju fenomena gravidarne imunoregulacije. Odgovore na pitanja koja će čitanje ove materije neminovno proizvesti, čitalac može potražiti u kompletnijoj literaturi ili sopstvenim eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima.

U nameri da prikažemo samo najbitnije momente problema gravidarne imunoregulacije, pošli smo od pretpostavke da je većina犀利士
čitalaca upoznata sa osnovama medicine, biologije, imunologije, imunopatologije i reprodukcije sisara. Iz ovih razloga monografija je oslobođena opisa koji se mogu naći u većini udžbenika. Možda smo od ovoga principa odustali samo u poglavlju o aloreaktivnosti, smatrajući ovu jedinstvenu pojavu važnim faktorom koji je nametnuo neophodnost postojanja gravidarne imunotolerancije. Monografija je naravno, namenjena svim zainteresovanim čitaocima. Ukoliko posle čitanja ove materije pomenuto interesovanje, preraste u praktični rad na polju reproduktivne imunologije ili nešto još više, zadovoljstvo autora će biti potpuno, a cilj celokupnog rada ostvaren.

Čitaocima koji bi želeli da upotpune svoja znanja iz područja aloreaktivnosti, imunskog prepoznavanja, raznih oblika imunske tolerancije i reproduktivne imunologije, preporučujemo autore kao što su: Jerne, Burnet, Medawar, Katz, Matzinger, Bretscher, Cohn, Lafferty, Cunningham, Mosmann, Wegmann, Clark, Chaouat, Saito, Raghupaty, Mowbray, Szekeres.

Izdavač: Mrlješ, Beograd, 2003.

Autori